Wednesday, 23 June 2010

Aubrey Beardsley, Felix Mendelsshon Bartholdy

The Savoy No. 8.

No comments: